Các loại container phổ biến trong vận tải hiện nay