Giải đáp vướng mắc về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu

Giải đáp vướng mắc về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu

Bộ Tài chính vừa có thông tin giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp về thực hiện quy định đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu. 

Liên quan đến Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời gian qua một số báo phản ánh vướng mắc về quy định đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu: Doanh nghiệp nội địa xuất khẩu tại chỗ sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu phải nộp thuế xuất khẩu cho sản phẩm xuất ra. Doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm tại chỗ cũng phải nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu tại chỗ, sau đó xuất khẩu mới được hoàn tiền thuế nhập khẩu. Bộ Tài chính vừa có thông tin giải đáp những vướng mắc này.

Xem chi tiết tại: http://logistics.gov.vn/chinh-sach/trong-nuoc/giai-dap-vuong-mac-ve-hang-hoa-nhap-khau-tai-cho-de-san-xuat-hang-xuat-khau